Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Statut Klubu Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa. S T A T U T
Stowarzyszenia Klub Ludzi Aktywnych
„Zabiegani Częstochowa”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa, zwane dalej Klubem.
2.    Klub w razie potrzeby może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie Zabiegani Częstochowa.

§ 2.
Klub jest kontynuatorem stowarzyszenia pod nazwą „Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa” wpisanego do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia pod numerem 32.

§ 3
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Częstochowa.

§ 4.
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 5.
Klub  opiera  swoją  działalność na  pracy  społecznej  swoich  członków i działaczy. Dla  realizacji  określonych  celów  Klub  może  zatrudniać  pracowników.

§ 6.
Klub może  posiadać  odznaki  organizacyjne  oraz  używać  pieczęci  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.

§ 7.
Klub  może  być  członkiem  i  zrzeszać  się  w  innych  organizacjach  sportowych.  Rozdział II
Cele i środki  działania

§ 8.
Podstawowym  celem  Klubu  jest  :
1.Krzewienie  kultury  fizycznej  wśród  młodzieży  i osób dorosłych na  terenie  działania  Klubu.
2.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza  jego granicami.
3.Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji.
4.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
5.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
6.Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
7.Promowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki.


Klub  realizuje  swoje  cele  przez :
1.    Organizowanie wspólnych spotkań biegowych.
2.    Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta Częstochowy i regionu częstochowskiego.
3.    Działania marketingowe i promocyjne.
4.    Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu.
5.    Wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych.
6.    Uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.
7.    Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe.
8.    Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji.
9.    Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
10.    Prowadzenie działalności gospodarczej.
11.    Inne działania realizujące cele i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze.
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie  Klubu  dzielą  się  na :
1.Zwyczajnych,
2.Honorowych,
3.Wspierających.

§ 10.
1.    Członkiem Klubu może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawiony praw publicznych, mający ukończone 16 lat, który identyfikuje się z celem Klubu przyjęty przez  Zarząd  Klubu  na  podstawie  pisemnej  deklaracji.
2.    Małoletni poniżej 16 lat, po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Warunkiem członkostwa małoletnich poniżej 16 roku życia jest dodatkowo przedstawienie pisemnej zgody przez przedstawiciela ustawowego
3.    Członkami  honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone  szczególnie  dla  rozwoju  Klubu. Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  Członków  na  wniosek  Zarządu.
4.    Członkami  wspierającymi  Klubu mogą  być  osoby  fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Klubu, wspierające Klub organizacyjnie lub finansowo. Osoby prawne działają w Klubie poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje kandydatowi status członka wspierającego.


§ 11.
I.    Członkowie zwyczajni mają  prawo  :
1.    wybierać  i  być  wybieranym  do  władz  Klubu  oraz  posiadają  głos  stanowiący,
2.    uczestniczyć  w  krajowych  i  zagranicznych  imprezach  sportowych  oraz  szkoleniowych  na zasadach  określonych  przez  Zarząd  Klubu,
3.    zgłaszać  postulaty  i  wnioski  wobec  władz  oraz  oceniać  ich  działania,
4.    korzystać  z  uprawnień  członkowskich  wynikających  ze  statutowej  działalności  Klubu,
5.    nosić  logo  Klubu  oraz  posiadać  legitymację  członkowską.
II.    Członkowie  honorowi i wspierający mają  wszelkie  prawa  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12.
Członkowie  Klubu  zobowiązani  są  do :
1.    Aktywnej  działalności  na  rzecz  rozwoju  Klubu.
2.    Przestrzegania  statutu,  regulaminów  i  decyzji  władz  Klubu.
3.    Stałego  podnoszenia  poziomu  sportowego.
4.    Udziału  w  mistrzostwach  i innych  zawodach.
5.    Regularnego  opłacania  składki  członkowskiej  w  wysokości  ustalonej  przez  Walne Zebranie Członków z wyjątkiem  członków  honorowych i wspierających.

§ 13.
1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  :
A/  wystąpienia  członka  Klubu  zgłoszonego  na  piśmie,
B/  rozwiązania  się  Klubu,  
C/  wykluczenia  przez  Zarząd  w  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszego  statutu.
2. Członek  nie  wykonujący  obowiązków  statutowych  określonych w § 12 pkt 1, 2 i 5 może  być  pozbawiony  członkostwa  przez  wykreślenie  z  listy  członków  w  drodze  uchwały  Zarządu .
3. Członek  Klubu  może  być  zawieszony  w  prawach  członkowskich  przez  Zarząd  w  przypadku  nie brania  czynnego  udziału  w  realizacji  zadań  i  celów  Klubu  lub  innego  naruszenia  postanowień  statutu  i uchwał.
4. Od  decyzji  o  wykluczeniu  lub  zawieszeniu  w  prawach  członkowskich  przysługuje  stronie  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Członków w  terminie  30  dni  od  daty otrzymania  zawiadomienia  o  przyjętej  uchwale. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.Rozdział   IV
Władze  Klubu

§ 14.
Władzami  Klubu  są :
1/ Walne  Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja  Rewizyjna.

§ 15.
Kadencja  władz  Klubu  trwa  3 lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym , w zależności  od  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków .

§ 16.
1. Najwyższą  władzą  Klubu  jest  Walne  Zebranie  Członków  zwoływane  przez  Zarząd  co  roku  jako  sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. Powinno być zwołane do 30 czerwca roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.
2. Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  należy:
-    uchwalanie  statutu  i  podejmowanie  uchwał  o  zmianach  w  statucie  i  rozwiązaniu  się  Klubu  oraz  w sprawach  majątkowych,
-    wybór  Prezesa , Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,
-    uchwalanie  głównych  kierunków  i  programu  działania  Klubu,
-    rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  ustępujących  władz,
-    udzielanie  absolutorium ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,
-    rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  w  sprawie  wykreślenia  lub zawieszenia  w prawach   członka,
-    uchwalanie  wysokości  składki  członkowskiej  i  innych  opłat  na  rzecz   Stowarzyszenia
-    rozpatrywanie  oraz  rozstrzyganie  wniosków  Zarządu  i  członków  Klubu.

§ 17.
W  Walnym  Zebraniu  Członków  biorą  udział :
     1/ z  głosem  stanowiącym – członkowie  zwyczajni Klubu,
     2/ z  głosem  doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz  zaproszeni  goście.

§ 18.
Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  zwykłą   większością  głosów,  przy  obecności  co najmniej   ½   ogólnej  liczby  członków  w  pierwszym  terminie  i  bez  względu  na  liczbę  członków  w drugim  terminie.

§ 19.
1. Walne  Zebranie  Członków zwołuje  Zarząd  Klubu.
2. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie Członków może  być  zwołane  na  skutek :
A/  uchwały  Zarządu  podjętej  większością  2/3  głosów ,
B/  wniosku  Komisji  Rewizyjnej,
    C/ wniosku  zgłoszonego  przez  co najmniej  ½  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków zwoływane  jest  przez  Zarząd  w  terminie  miesiąca  od zgłoszenia  wniosku  lub  podjętej  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami,  dla  których  zostało  zwołane.
4. Zarząd  Klubu  zobowiązany  jest  zwołać  w  terminie  30  dni  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków w  celu  rozpatrzenia  odwołania  od  nałożonej  przez  Zarząd  kary.
5. O  terminie, miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Członków,  Zarząd  zawiadamia  członków  co najmniej  na  2  tygodnie  przed  terminem  Walnego  Zebrania  Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 20.
Zarząd  jest  organem  władzy  Klubu  działającym  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Członków.

§ 21.
1.    Zarząd  składa  się  z   3 – 7  osób  wybranych  przez  Walne  Zebranie  Członków .
2.    Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.    Zarząd obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

§ 22.
Do  kompetencji  Zarządu  należy :
-    reprezentowanie  Klubu  na  zewnątrz  oraz  działanie  w  jego  imieniu,
-    realizowanie  uchwał,  wytycznych  i  zaleceń  Walnego  Zebrania  Członków,
-    kierowanie  całokształtem  działalności  Klubu,
-    zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z  uchwałami  Walnego Zebrania Członków,
-    uchwalanie  planów  działania  i  planów  finansowych,
-    zwoływanie  Walnych  Zebrań  Członków,
-    powoływanie komisji  problemowych  i  zatwierdzanie ich  regulaminów,
-    przyjmowanie , zawieszanie oraz  wykluczanie  członków  Klubu.


§ 23.
1.    W  razie  ustąpienia  Prezesa  Zarządu  w  czasie  trwania  kadencji,  Zarządowi  przysługuje  prawo  wyboru  nowego  Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym odbędzie się wybór Prezesa Zarządu.
2.    Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.

§ 24.
1.W  przypadku  naruszenia  postanowień  statutu,  regulaminów  i  innych  postanowień obowiązujących  w  Klubie  -  Zarządowi  przysługuje  prawo  nakładania  kar  na  członków  Klubu.
2.Tryb  postępowania  dyscyplinarnego  oraz  rodzaje  kar  określa  regulamin  dyscyplinarny uchwalony  przez  Zarząd .
3.W  toku  postępowania  dyscyplinarnego  obowiązuje  zasada  dwuinstancyjności .
4.Od  decyzji  Zarządu  o  ukaraniu,  członkowi  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zebrania  Członków w terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  ukaraniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 25.
1.Zarząd  konstytuuje  się  na  pierwszym  zebraniu , któremu  przewodniczy Prezes  wybrany  przez    Walne  Zebranie  Członków.
2.Zarząd  wybiera  ze  swego  grona 1 – 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela  do  realizacji  określone  zadania.
3.Zakres  działania, organizację  oraz  tryb  pracy  Zarządu  i  jego  organów  określają regulaminy  uchwalone  przez  Zarząd .
4.Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  przynajmniej  raz  na dwa miesiące. Do  ważności  uchwał   niezbędna  jest  obecność co najmniej  połowy  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa. Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów. W  razie  równości  rozstrzyga głos  Prezesa .

§ 26.
1.Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  2 – 5  osób, w  tym  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub  wiceprzewodniczących oraz sekretarza .
2. Członkowie  komisji rewizyjnej:
•     nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
•    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3.Komisja Rewizyjna obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
4.Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  raz  w  roku  kontrolę  statutowej i finansowo – gospodarczej  działalności  Klubu.
5.Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Walnemu  Zebraniu  Członków  sprawozdanie  ze swojej  działalności  oraz  posiada  wyłączne  prawo  stawiania  wniosków  w  sprawach absolutorium  dla  Zarządu.
6.Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  występowania  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi z  ustaleń  kontroli  i  żądania  wyjaśnień  oraz  usunięcia  nieprawidłowości.
7.Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek  Komisji  ma  prawo  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu  i  innych  organów  z  głosem doradczym.  

§ 27.
1.W  przypadku  ustąpienia  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  władzom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji.
2.Liczba  członków  władz  pochodzących  z  kooptacji  nie  może  przekroczyć  1/2 liczby członków  pochodzących  z  wyboru w danej kadencji.


Rozdział  V
Majątek  i  fundusze  Klubu

§ 28.
1.    Majątek  Klubu  stanowią ruchomości  i  fundusze .
2.    Na  fundusz  Klubu  składają  się :
-    składki  członkowskie   członków   Klubu,
-    wpływy  z  zawodów  organizowanych  przez  Klub,
-    darowizny, dotacje  i  środki  pochodzące  z innej  działalności  statutowej  Klubu
-    środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu.
-    dochody z działalności gospodarczej
-    dochody z odpłatnej działalności statutowej

§ 29.
Działalność nieodpłatna statutowa  jest realizowana w następujących formach:
•    organizowanie wspólnych spotkań biegowych;
•    organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta Częstochowy i regionu częstochowskiego;
•    organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe;
•    prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji.

§ 30.
Działalność odpłatna statutowa  jest realizowana w następujących formach:
•    organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta Częstochowy i regionu częstochowskiego;
•    organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe;
•    prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji.

§ 31.
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i jest ona dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
2.    Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
•    wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z
•    pozostałe usługi reklamowe, sponosring – 73.11.19.Z


§ 32.
Do  zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, w szczególności do składania oświadczeń dotyczących  praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie.
§ 33.
Zabrania się:
•    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
•    przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
•    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
•    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VII
Postanowienia  końcowe

§ 34.
Zmiana  statutu  może  być  uchwalona  przez  Walne  Zebranie  Członków  większością  2/3  głosów  w obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Stowarzyszenia.

§ 35
1. Rozwiązanie  się  Klubu  następuje  w  przypadku  podjęcia  uchwały  przez  Walne Zebranie  Członków większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby członków  Stowarzyszenia.
2. Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Klubu  powinna  określać  przeznaczenie  majątku  Klubu.

Aktualności