Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Zapraszamy na Tour de Run Trial, czyli cykl 4 biegów w ciągu jednego majowego tygodnia o łącznej długości ok 24-25km. Biegi odbywać się będą od niedzieli 20.05.2018 do niedzieli 27.05.2018.

ZAPISY:
Pod tym linkiem, lub ewentualnie pół godziny przed startem każdego biegu.

DODATKOWE INFORMACJE:
na forum, w temacie: CZĘSTOCHOWA - zabiegani.czest.pl
poprzez mail organizatora: tomad777(at)gmail.com


BIEGI :
Niedziela - 20.05.2018 - godz.18.30 = Sokole Góry = ok. 9km (start wspólny) (żółtym
szlakiem turystycznym - las)
- Olsztyn - parking przy drodze do Biskupic
-------------------------------------------------------------------------------------------
Wtorek - 22.05.2018 - godz.18.30 = Góra Ossona = 4km (start indywidualny
-wg numerów startowych -co 30 lub 60 sekund ) (2 pętle przez górę)
- ul.Legionów - parking przy drodze do Srocka
--------------------------------------------------------------------------------------------
Czwartek - 24.05.2018 - godz.18.30 = Dźbów = 5km (start indywidualny
- wg klasyfikacji po 2 biegach - od ostatniego do pierwszego - co 30 lub 60
sekund) ( polne drogi)
- ul.Ostatnia parking przy cmentarzu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota - 26.05.2018 - godz.18.30 = Grabówka Cross = 6km (start indywidualny
- wg klasyfikacji po 2 biegach - od pierwszego do ostatniego -
- w odstępach czasowch po 3 biegach) (trasa 2 pętle na Bialskiej)
- ul.K.de Bufalo/Zakopiańska parking
==================================================================
Niedziela - 27.05.2018 - godz. 9.00 = Złota Góra = ???km FINAŁ-Epilog

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGÓW
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.
• Przybliżenie oraz integracja uczestników ze środowiskiem KLA "Zabiegani Cz-wa.
• Rywalizacja sportowa.


TRASY BIEGÓW
• Nawierzchnia - przełaj=ścieżki i drogi polne i leśne oraz szutry (w 90%)


WARUNKI UCZESTNICTWA Limit uczestników = 80 osób.???
• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 14-18 lat(r.2000-2004), jeśli mają pisemną zgodę opiekunów prawnych(rodziców). Wzór zgody opiekunów/rodziców zostanie przesłany drogą mailową zapisanym nietetnim uczestnikom na tydzień przed startem na podany przez nich adres e-mail.
• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego
własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów (rodziców)).
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów.
• Opłata startowa - zależy od tego na ile wyceniasz pomysł i wysiłek organizatora ale minimum 1zł i wzwyż (za każdy bieg) - ile kto wrzuci do skarbonki. :))
• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
• Pomiar czasu - ręczny (chronometr Seiko)

NAGRODY:
• Poza własną satysfakcją uczestnika pokonania kilku górek nagrody nie są przewidziane.
• Jadnak jeżeli środki finansowe mi pozwolą - to uhonoruję zwycięzcę cyklu drobnym upominkiem + jedną osobę z pozostałych uczestników (poprzez losowanie).
• Zwycięzca (K+M) każdego z biegów otrzymuje otrzymuje kwotę = 1/4 (25%)wpisowego z danego biegu (od wszystkich startujących).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej.
• Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy zobowiazani są do zwrócenia szczególnej uwagi na trasie biegu na normalny ruch uliczny (piesi, rowrzyści, samochody) ponieważ trasa biegu nie jest zabezpieczona i bieg odbywa się przy pełnym ruchu ulicznym.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba może podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, szkołe, które chce reprezentować.
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

ORGANIZATOR:
Tomasz Adamczyk - (Zabiegani Cz-wa).

Aktualności