Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:
Regulamin R U N W E E K (2) B I S
 
Trail Park Marathon Projekt
 
Cykl 7 biegów w ciągu jednego tygodnia o łącznej długości
maratonu = 42,2km.
 
ZAPISY = kkino.zabiegani@gmail.com
+ewentualnie pół godziny przed startem każdego biegu.
 
INFO = email = kkino.zabiegani@gmail.com
 
BIEGI :
Czw. - 01.06.2023 - godz.19.00 = City Park Narutowicza = 3km
(trasa parkowa + wałami wzdłuż Warty)
Ptk. - 02.06.2023 - godz.19.00 = Ossona Mountain = 4km (trasa
przełajowa - bieg typu anglosaskiego) ul.Legionów
Sob. - 03.06.2023 - godz.19.00 = Las Angelas/ParkRun = 5km (trasa
parkowa ) - koniec promenady Niemena
Nie.- 04.06.2023 - godz. 19.00 = Kręciwilk Forest = 6km (trasa
przełajowa-leśna)
- parking koniec ul.Bugajskiej/Odrzykoń
Pon. - 05.06.2023 - godz.19.00 = Lisiniec Trial = 7km (trasa polno-leśna)
- ul.Radomska parking cmentarza komunalnego
Wto.- 06.06.2023 - godz.19.00 = Grabówka Cross = 8,2km (trasa 2 pętle
na Bialskiej)
- ul.K.de Bufalo/Zakopiańska
Śro. - 07.06.2023 - godz.18.30 = Wyczerpy Run = FINAŁ 9km (trasa
przełajowa)
- koniec ul.Norwida/ul.Nusbauma
 
CELE I ZAŁOŻENIA BIEGóW
· popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji
fizycznej
· Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
i rekreacji wśród lokalnej społeczności.
· przybliżenie oraz integracja uczestników ze środowiskiem KLA
"Zabiegani Cz-wa"
· rywalizacja sportowa
 
TRASY BIEGóW
• Nawierzchnia - przełaj=ścieżki i drogi parkowe, polne i leśne
oraz szutry (w ok. 80%)
 
WARUNKI UCZESTNICTWA Limit uczestników = 100 osób
• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa mają
osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat(r.2005-
2008), jeśli mają pisemną zgodę opiekunów
prawnych(rodziców). Wzór zgody opiekunów/rodziców
zostanie przesłany drogą mailową zapisanym nietetnim
uczestnikom na tydzień przed startem na podany przez nich
adres e-mail.
• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie
przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego
własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w
przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność
prawnych opiekunów (rodziców)).
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze
zawodów.
• Opłata startowa - zależy od tego na ile wyceniasz pomysł i
wysiłek organizatora ale minimum 5 zł lub wzwyż (za każdy
bieg) - ile kto wrzuci do skarbonki. :))
- zbierana będzie przed każdym biegiem.
• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer
startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny
podczas przekraczania mety. Brak numeru jest równoznaczny z
brakiem uczestnika w klasyfikacjach biegu.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
• Pomiar czasu - ręczny (chronometr Seiko)
NAGRODY:
• Poza własną satysfakcją uczestnika pokonania maratonu na
raty nagrody nie są przewidziane.
• Jadnak jeżeli środki finansowe mi pozwolą - to uhonoruję
zwycięzcę cyklu drobnym upominkiem + jedną osobę z
pozostałych uczestników (poprzez losowanie).
• Zwycięzca (K+M) każdego z biegów otrzymuje otrzymuje
kwotę = 1/5 (20%) zebranego wpisowego z danego biegu (od
wszystkich startujących).
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej w trakcie trwania
imprezy biegowej.
• Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet w
trakcie trwania imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za
rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy zobowiazani są do zwrócenia szczególnej
uwagi na trasie biegu na normalny ruch uliczny (piesi,
rowrzyści, samochody) ponieważ trasa biegu nie jest
zabezpieczona i bieg odbywa się przy pełnym ruchu ulicznym.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu
i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba może podać przynależność
klubową lub miasto/dzielnicę, szkołe, które chce
reprezentować.
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę (listę)
zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy
oraz na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 
ORGANIZATOR:
Tomasz Adamczyk - (Zabiegani Cz-wa).
Aktualności